Vedteketen for Natur & Idrettsbarnehagen A/S

Vedtekter for Natur & Idrettsbarnehagen AS i henhold til barnehageloven § 7

 

Barnehagevedtektene er fastsatt av styret, den 2003, og sist endret i styremøte 2014.

 

1.      Eierforhold

Natur & Idrettsbarnehagen AS er en privat barnehage. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

 

2.      Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

3.      Opptaksmyndighet

Daglig leder/styrer foretar opptak av barn i barnehagen i samarbeid med Namsos kommune.

 

4.      Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er for det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.

 

Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

 

  1. Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i barnehagen

  2. Søsken til barn som har plass i barnehagen

  3. Barn fra nærområdet

  4. De som ønsker et barnehagetilbud som vektlegger barnehagens satsningsområder.

  5. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

  6. Daglig leder/styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen.

 

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

 

5.      Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder/styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.

 

Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den dagen oppsigelsen kom frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig fortrinnsvis pr.1 i mnd.

 

Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. mai til 31. mai løper ut til nytt barnehageår som er i midten av August.

 

Ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det, kan barnehageplassen sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen. Foresatte/foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelses- eller hevingsvedtaket i henhold til samvirkelovens § 23.

 

6.      Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

 

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

7.      Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,2 m² for barn under 3 år.

 

8.      Åpningstid, ferie og foreldrebetaling

Barnehagen er åpen fra kl.6.45 til kl.16.30 mandag til fredag.

 

Barnehagen er stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember) Barnehagen stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag. I tillegg holder barnehagen stengt fem kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehagen holder stengt 2 uker i juli.

Barnehageåret starter 15 august. Alle barn i barnehagen skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret hvor 3 av disses tas ut i sommerferien.

Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen er i henhold til Forskrift om foreldrebetaling.

  

9.      Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

 

  1. SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

    

   SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.

    

  2. SU skal ha 5 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

    

  3. Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte).

    

  4. SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

    

Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.

 

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang

 

10.   Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

 

Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter og 2 vare fra hver barnehage til SU.

 

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

 

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

13.     Vedtektsendringer

Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene.

 

14.     Dugnad

Hver familie skal ta delta på dugnad i barnehagen minst 6 timer hvert barnehage år. Evt kjøpe seg fri med 100,- kr pr time.